Pravidla lednové soutěže s Hvězdou Lega

Pořadatel soutěže: Irena Mužíková/HVĚZDA LEGA, IČ: 71275029, se sídlem: Poljanovova 3158/5, Praha 12, 14300

  1. DOBA TRVÁNÍ SOUTĚŽE:

Soutěž je realizována v termínu 16. 1. 2020 - 22. 1. 2020 (včetně uvedených dnů) na území České republiky.

  1. PODMÍNKY ÚČASTI:

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 15 let.

Z účasti v Soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a organizátora všichni jejich rodinní příslušníci v řadě přímé, jakož i ostatní osoby blízké dle § 22 občanského zákoníku.

Výhercem se může stát pouze účastník s doručovací adresou na území České republiky. Účastník soutěže musí mít vytvořen svůj profil na Facebooku a být fanouškem na sociální síti Facebook.com na stránce https://www.facebook.com/Hv%C4%9Bzda-lega-691704717628762/.

  1. PRAVIDLA SOUTĚŽE:

Podmínkou účasti v soutěži je zodpovězení otázky „Co se Vám na našem eshopu www.hvezdalega.cz nejvíce líbí? “.Odpověď musí soutěžící napsat do komentáře pod soutěžním statusem. Pořadatel soutěže náhodně vybere 1 výherce, který správně zodpověděl soutěžní otázku a zapsal ji do komentáře pod soutěžním statusem.

  1. VÝHRA V SOUTĚŽI:

Výherce získá stavebnici Lego Friends "Mia a její dodávka s biopotravinami"(obrázek přiložený k soutěžnímu příspěvku).

Výherce soutěže bude oznámen na FB stránce https://www.facebook.com/Hv%C4%9Bzda-lega-691704717628762/ nejpozději 5 dnů od ukončení soutěže. Výherce bude o výhře vyrozuměn pod soutěžním statusem.

Výherce bude vyzván k zaslání e-mailové a korespondenční adresy do zpráv FB stránky nejpozději do 5 dnů od vyhlášení Výherce. V případě, že výherce nezašle svoji e-mailovou a korespondenční adresu do tohoto termínu, ztrácí nárok na výhru.

Výhra bude výherci zaslaná nejpozději do 20 dní od vyhlášení výherce a následném obdržení poštovní adresy pro doručení výhry.

Výhru z této Soutěže nelze převést na jiné osoby ani jiné Soutěžící.

  1. SOUHLAS S PRAVIDLY A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vstoupením na internetovou adresu https://www.facebook.com/Hv%C4%9Bzda-lega-691704717628762/ vyjadřuje účastník soutěže dobrovolně svůj výslovný souhlas s pravidly. Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech, souvisejících s jejím pořádáním, a to včetně jejího přerušení, zrušení či úpravy jejích Pravidel a to s účinností ode dne uveřejnění na stránkách https://www.facebook.com/Hv%C4%9Bzda-lega-691704717628762/. Účastí v této Soutěži dává každý Soutěžící Pořadateli a Organizátorovi souhlas ke zpracování poskytnutých osobních údajů za účelem navázání kontaktu s účastníkem v průběhu a po skončení Soutěže, souhlas s užitím těchto údajů ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách Pořadatele, pokud je toto užití v souvislosti s touto Soutěží, zejména za účelem vyhlášení či zveřejnění výherců.

Soutěžící, který takto poskytl Pořadateli osobní údaje, má právo na přístup k osobním údajům a další práva dle § 11 a §21 zákona číslo 101/2000 Sb. v platném znění, zejména právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze v případě, že zjistí, že Pořadatel porušuje své povinnosti, vyplývající z výše uvedeného zákona a právo požadovat opravu, doplnění nebo zlikvidování jím poskytnutých osobních údajů. Agentura oznámí zpracovávání takto poskytnutých osobních údajů dle §16 zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze v zákonem předepsané formě.

  1. DALŠÍ PRAVIDLA

V ostatním se Soutěž a vztahy mezi Soutěžícími a Pořadatelem řídí právním řádem České republiky.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na vyloučení účastníků, u jejichž soutěžního chování jsou patrné známky podvodného chování nebo jiných praktik, které poukazují na zneužívání soutěže.

Účast v Soutěži je dobrovolná a účastník svou účastí v Soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími Pravidly. Jakékoli obcházení těchto Pravidel Soutěžícím či pokus o jejich zneužití je důvodem pro okamžité vyloučení takového Soutěžícího ze Soutěže.

Jediná podrobná platná pravidla ve svém plném znění jsou po dobu trvání Soutěže zveřejněna v elektronické podobě na Facebookovém profilu https://www.facebook.com/Hv%C4%9Bzda-lega-691704717628762/. Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, podporovaná ani spravovaná společností Facebook a se společností Facebook nijak nesouvisí. Účastník je srozuměn s tím, že poskytuje své informace Pořadateli soutěže a nikoliv společnosti Facebook.

V Praze dne 16. 1. 2020